MADDE 1- TARAFLAR

ALICI

Unvan/Ad ve Soyad :
Adres :
Telefon :
E-mail :

SATICI

Unvan : TAGNE TABİİ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
Adres : Ulukonak Köyü No: 420 Karpuzlu-AYDIN
Telefon : +905323636642
E-mail : info@tagnegida.com

İşbu Sözleşme kapsamında ALICI ve SATICI ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

2. 1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. Taraflar işbu Sözleşme tahtında ilgili Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2. 2. İşbu Sözleşme’nin konusunu; ALICI’nın, SATICI’ya ait https://tagnegida.com.tr/ alan adlı web sitesinden (“Web Sitesi”), SATICI’ya ait ürünün satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş vermesi, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.

2. 3. ALICI işbu Sözleşme’yi kabul ederek Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünün bedelini, varsa kargo ücretini, vergi gibi diğer ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. 4. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3- TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında;
Sözleşme: İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni
Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
Kanun: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
Yönetmelik: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu,
Satıcı: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
Alıcı: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
Web Sitesi: SATICI’ya ait tagnegida.com alan adlı internet sitesini,
Sipariş Veren: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
Taraflar: SATICI ve ALICI’yı,
Ürün: Sipariş konusu ürünleri,
KDV: Katma Değer Vergisi’ni
Satış Fiyatı: SATICI’nın Web Sitesi’nde her bir ürün için KDV Dahil edilerek ilan edilen satın alma bedelini
Sipariş Formu: ALICI’nın SATICI’nın Web Sitesi’nde sipariş verirken kişisel bilgilerini doldurduğu formu
ifade eder.

MADDE 4- SATIŞ FİYATI

SATICI’nın websitesinde listelenen ürünlerin KDV dahil edilerek ilan edilen satın alma bedelleri Satış Fiyatı’dır. İlan edilen bu Satış Fiyatlar’ı SATICI tarafından değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen Satış Fiyatlar’ı ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın Satış Fiyatı üzerinde dilediği zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.

MADDE 5- MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

İşbu Sözleşme; ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup ALICI’nın SATICI’nın Web Sitesi’nden sipariş verdiği ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Ürün/ürünler, ALICI’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişiye teslim edilecektir.

MADDE 6- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

6. 1. Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI’ya aittir. SATICI, Web Sitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI’ya ait olacaktır.

6. 2. Ürünün teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, sipariş konusu ürünü ALICI’ya sipariş tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

6. 3. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından sipariş verilen ürünün bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6. 4. Ürünün SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur. SATICI’nın kargo masraflarını üstlenmediği hallerde SATICI tarafından ALICI’ya iptal edilen ürünün Satış Bedeli kargo masrafları düşülerek iade edilecektir.

6. 5. Sipariş konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER

7. 1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın siparişini elektronik ortamda teyit etmesi ile ALICI, SATICI tarafından verilmesi gereken SATICI’nın adresini, sipariş verilen ürün/ürünlere ait temel özellikleri, sipariş edilen ürün/ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. 2. Sözleşme konusu ürün 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI‘nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

7. 3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları, işin gereği olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. 4. SATICI, sipariş konusu ürünün teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. 5. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürünün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. 6. SATICI, Tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebeplerin meydana gelmesi nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI‘ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünü varsa muadili ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili kredi kartına iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. 7. SATICI’nın, ALICI tarafından Web Sitesi’ne kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden posta, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma ve siparişin taşınmasını üstlenecek kargo firması ve e-fatura / e-arşiv faturası gönderimi yapacak aracı firma ile bu bilgileri paylaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7. 8. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı malı kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa satın alınmış malın “Cayma Hakkın Kullanılamayacak Ürünler”den olması ve satın alınan ürüne ait faturanın tüm nüshaları ile birlikte iade edilmelidir.

7. 9. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

7. 10. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7. 11. ALICI, SATICI’ya ait Web Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

7. 12. ALICI, SATICI’ya ait Web Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca ALICI başkalarının SATICI’nın Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.13. SATICI’ya ait Web Sitesi üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.14. İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın ALICI’ya karşı Web Sitesi’ne üye olma anında kabul ettiği Kullanıcı Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

MADDE 8- CAYMA HAKKI

8. 1. ALICI, işbu Sözleşme konusu ürünün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

8. 2. ALICI’nın cayma hakkının kullanması için 14(ondört) günlük süre içinde SATICI’ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve malın işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a ) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası/faturaları, (iade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

b ) İade formu,

c ) İade edilecek ürünün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile ve beraberinde verilen ürünile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d ) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

e ) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

f ) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

9. 1. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, sarf malzemeleri, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz.

9. 2. ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlerin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

MADDE 10- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

MADDE 11- YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanun’da belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

MADDE 12- BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında kesin delil niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ede

MADDE 13- YÜRÜRLÜK

13. 1. 13 (onüç) maddeden ibaret bu Sözleşme ALICI’nın, Web Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiği andan itibaren akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.
13. 2. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu Sözleşme’nin Web Sitesi’nde ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

ALICI SATICI

[Unvan/ Adı ve Soyadı] TAGNE TABİİ GIDA ÜRÜNLERİ ÜRETİM SATIŞ PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD ŞTİ.
[Adres] Ulukonak Köyü No: 420 Karpuzlu-AYDIN